Εκδόσεις ιατρικής

Δωρεάν εκδόσεις ιατρικής

Αρχική σελίδα του περιοδικού C.V.P. ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποβολή εργασιών

Κανονισμός

Συντακτική επιτροπή

Επικοινωνία

Επιστημονικά άρθρα

Κριτική των δημοσιευμάτων

 

Έκδοση περιοδικών ιατρικής


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Επιβεβαιώστε την πληρότητα του χειρογράφου σας, σημειώνοντας όλα τα παρακάτω σημεία:

[ ] Τίτλος άρθρου στα Ελληνικά και Αγγλικά

[ ] Ονόματα συγγραφέων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

[ ] Κέντρο προέλευσης της εργασίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

[ ] Δομημένη περίληψη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

[ ] Πέντε λέξεις ευρετηριασμού στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

[ ] Όλα τα ονόματα των συγγραφέων (μέχρι 6) στις βιβλιογραφικές παραπομπές

[ ] Τελευταίες σελίδες των άρθρων στη βιβλιογραφία

[ ] Τρία πλήρη αντίγραφα της εργασίας

[ ] Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/των συγγραφέα/ων

[ ] Δισκέτα 3.5" στην οποία θα περιέχεται όλη η εργασία/έρευνα σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Δήλωση

Σήμερα…………………………………(ημερομηνία), ο υπογραφόμενος……………………………………………………………συγγραφέας/ερευνητής, που δημοσιεύει την εργασία με τίτλο «…………………………………………………………………………………….» και η οποία εργασία αποτελείται από (αριθμός σελίδων) ……. έντυπες σελίδες δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1)      Όλοι οι συγγραφείς της εργασίας αυτής οι οποίοι είναι:

i)        …………………………………………………………………….,

ii)      ……………………………………………………………………..,

iii)    ……………………………………………………………………..,

iv)    ……………………………………………………………………..,

συμφωνούν με το περιεχόμενό της και με την υποβολή της στο περιοδικό "C.V.P. ΙΑΤΡΙΚΗΣ" και έχουν εξουσιοδοτήσει τον δηλούντα να υπογράψει την παρούσα δήλωση και για αυτούς. (διαγράψτε τις κενές γραμμές).

2)      Η εργασία απεστάλη προς δημοσίευση στο περιοδικό "C.V.P. ΙΑΤΡΙΚΗΣ"  στις…………………………(ημερομηνία).

3)      Το ίδιο κείμενο ή τα αποτελέσματα της εργασίας ή μέρος αυτών δεν έχουν υποβληθεί, ούτε πρόκειται στο μέλλον να υποβληθούν για δημοσίευση σε κανένα άλλο ελληνικό ή ξένο περιοδικό ή σχετικό μέσο.

4)      Τα αποτελέσματα της υποβαλλόμενης εργασίας έχουν/δεν έχουν δημοσιευθεί/ανακοινωθεί ως πρόδρομη δημοσίευση/σε Συνέδριο (διαγράψτε ανάλογα - συναποστείλατε αντίγραφα των πρόδομων δημοσιεύσεων/περιλήψεων ή Πρακτικών του Συνεδρίου).

5)      Την αποκλειστική ευθύνη καθ' ολοκληρίαν σύμφωνα με τον Νόμο και τους Κανόνες της δεοντολογίας, για το περιεχόμενο της εργασίας ή της ανασκόπησης την φέρουν ο δηλών και λοιποί συγγραφείς της εργασίας ή της ανασκόπησης. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο, Φυσικό ή Νομικό, εγείρει απαιτήσεις, αξιώσεις ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της εργασίας ή του δημοσιεύματος, την αποκλειστική ευθύνη έχουν οι συγγραφείς της εργασίας και μάλιστα εις ολόκληρον έκαστος. Σε καμιά περίπτωση ευθύνη δεν φέρει ο εκδοτικός οίκος "VIPAPHARM".

6)      Όλοι οι συγγραφείς της εργασίας συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό λειτουργίας και τον τρόπο λειτουργίας του περιοδικού και του εκδοτικού οίκου "VIPAPHARM".

7)      Όλοι οι συγγραφείς της εργασίας συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα να τεθεί σε δημόσια κριτική αυτή. Εάν επισυμβεί περίπτωση κατά την οποία η κριτική τρίτων να έχει προφανώς εκφύγει των ορίων των επιβεβλημένων από τους κανόνες της επιστήμης και δεοντολογίας και καταστεί αυτή (κριτική) προσωπική επίθεση, υβριστική ή μη των συγγραφέων, δικαιούνται αυτοί να ζητήσουν την διακοπή περαιτέρω της βλαπτικής και άδικης κριτικής ειδοποιώντας σχετικώς την Διεύθυνση του περιοδικού.

 

Ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία συγγραφέας

 

(υπογραφή)

(Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, για να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής σας.

Εάν η εκτυπωμένη δήλωση καταλαμβάνει χώρο  περισσότερο από μια σελίδα, πρέπει να υπογράψετε σε όλες τις σελίδες. )

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

Ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά