Eκδόσεις φαρμακευτικής

Αρχική σελίδα του περιοδικού C.V.P. ΦΥΣΙΚΗΣ

Υποβολή εργασιών

Κανονισμός

Συντακτική επιτροπή

Επικοινωνία

Επιστημονικά άρθρα

Κριτική των δημοσιευμάτων

 

Έκδοση περιοδικών φαρμακευτικής

 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

i. Ο εκδοτικός οίκος VIPAPHARM εκδίδει το επίσημο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό "C.V.P. ΦΥΣΙΚΗΣ" . Το περιοδικό "C.V.P. ΦΥΣΙΚΗΣ " αποτελεί ιδιοκτησία του εκδοτικού οίκου VIPAPHARM και φιλοξενείται στις ιστοσελίδες του.

ii. Σκοπός της έκδοσης του περιοδικού "C.V.P. ΦΥΣΙΚΗΣ " είναι η προαγωγή της ΦΥΣΙΚΗΣ έρευνας και επιστήμης.

iii. Το Περιοδικό δημοσιεύει άρθρα στην Ελληνική και στην Αγγλική.

iv. Ο εκδοτικός οίκος VIPAPHARM έχει την υψηλή ευθύνη της έκδοσης του περιοδικού "C.V.P. ΦΥΣΙΚΗΣ ", το οποίο φιλοξενεί στις ιστοσελίδες του και ασκεί την οικονομική του διαχείριση, δύναται να τροποποιήσει τον παρόντα Κανονισμό και καθορίζει τη συχνότητα έκδοσης και, σε γενικές γραμμές, τη μορφή του περιοδικού.

v. Η συντακτική επιμέλεια, μέσα στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού, και η παρακολούθηση της έκδοσης του περιοδικού "C.V.P. ΦΥΣΙΚΗΣ " ανατίθενται από τον εκδοτικό οίκο VIPAPHARM σε Συντακτική Επιτροπή.

vi. Ο εκδοτικός οίκος VIPAPHARM εποπτεύει το έργο της Συντακτικής Επιτροπής, και φροντίζει να διασφαλίζεται :

v. Το περιοδικό "C.V.P. ΦΥΣΙΚΗΣ " ανανεώνεται κάθε μήνα, ενώ τα παλιά δημοσιεύματά μας παραμένουν στις ιστοσελίδες μας για χρονική διάρκεια που ορίζει ο διευθυντής σύνταξης.

 

2. ΥΛΗ

i. Ερευνητικές εργασίες. Πρωτοδημοσιευόμενες κλινικές , πειραματικές, θεωρητικές και παντός άλλου είδους επιστημονικές μελέτες στο τομέα της φυσικής επιστήμης.

ii. Ανασκοπήσεις. Συνθετική παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων σε σύγχρονα θέματα φυσικής. Προτιμώνται οι ανασκοπήσεις που πραγματεύονται ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματα φυσικής, καθώς και εκείνες που παρουσιάζουν συμπεράσματα σειράς ερευνητικών μελετών των ίδιων των συγγραφέων τους, χωρίς να αποκλείονται και άλλου είδους ανασκοπήσεις.

iii. Κριτικές. Για κάθε ένα από τα δημοσιεύματά μας δημιουργείται ειδική ιστοσελίδα με τίτλο "κριτική" στην οποία κάθε αναγνώστης μπορεί να διατυπώσει την κριτική, την γνώμη, τις απορίες, τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις του και επίσης δύναται να συμμετέχει σε ανοικτή και δημόσια συζήτηση σχετική με το δημοσίευμα.

 

3. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

i. Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού "C.V.P. ΦΥΣΙΚΗΣ " αποτελείται από το Διευθυντή Σύνταξης, τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης και τα μέλη.

ii. Οι απαρτίζοντες τη Συντακτική Επιτροπή πρέπει, ως επί το πλείστον, να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου και να έχουν σχετική επαγγελματική πείρα.

iii. Η Συντακτική Επιτροπή ορίζεται από τον εκδοτικό οίκο VIPAPHARM.

iv. Η Συντακτική Επιτροπή έχει συλλογικά την τελική ευθύνη για την έγκριση ή την απόρριψη όλων ανεξαιρέτως των εργασιών που υποβάλλονται για δημοσίευση.

v. Η Συντακτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να θεωρήσει άκυρη την εγκριτική ή απορριπτική κρίση κάποιου κριτή, όταν αυτή είναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένη.

vi. Η Συντακτική Επιτροπή φροντίζει, ώστε να προασπίζεται το κύρος και η ανωνυμία των κριτών.

vii. Η Συντακτική Επιτροπή συγκαλείται σε μηνιαίες τουλάχιστον συνεδριάσεις από το Διευθυντή Σύνταξης, ο οποίος προεδρεύει. Η απαρτία των συνεδριάσεων προϋποθέτει την παρουσία των 2/3 των μελών της Συντακτικής Επιτροπής.

viii. Οι αποφάσεις της Συντακτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Επί ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντού Σύνταξης.

 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

i. Ο Διευθυντής Σύνταξης επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ εκείνων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως.

ii. Η θητεία του Διευθυντού Σύνταξης είναι τριετής δυναμένη να ανανεωθεί.

iii. Ο Διευθυντής Σύνταξης παύεται από τον εκδοτικό οίκο VIPAPHARM, όταν δεν εκπληρώνει με επιτυχία τις υποχρεώσεις του.

iv. Ο Διευθυντής Σύνταξης μπορεί να υποβάλει έγγραφη παραίτηση, που θεωρείται τελεσίδικη μετά την αποδοχή της.

v. Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Διευθυντή Σύνταξης, ο εκδοτικός οίκος VIPAPHARM ορίζει νέο Διευθυντή Σύνταξης, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ή παυθέντος Διευθυντού Σύνταξης.

vi. Ο Διευθυντής Σύνταξης έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα:

· Συντονίζει το έργο της Συντακτικής Επιτροπής.

· Συντονίζει τη διαδικασία κρίσεως των υποβαλλομένων για δημοσίευση εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού.

· Υπογράφει την αλληλογραφία του Περιοδικού με τους συγγραφείς και τους κριτές και επικοινωνεί, γενικά, με αυτούς για την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση των εργασιών που υποβάλλονται για δημοσίευση.

· Συγκαλεί τη Συντακτική Επιτροπή σε μηνιαίες τουλάχιστον συνεδριάσεις, των οποίων προεδρεύει.

· Τηρεί ενήμερη τη Συντακτική Επιτροπή και, τον εκδοτικό οίκο VIPAPHARM για την πορεία του περιοδικού. Αναθέτει ειδικά καθήκοντα στα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής.

· Όποτε κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε τροποποιήσεις της δομής του περιοδικού, τέτοιες που να μην αλλοιώνουν το γενικότερο ύφος του, ενώ εισηγείται στον εκδοτικό οίκο VIPAPHARM ριζικότερες μεταβολές της μορφής και της σύνθεσης της ύλης του περιοδικού, με στόχο την ποιοτική του βελτίωση.

· Εισηγείται στον εκδοτικό οίκο VIPAPHARM την αντικατάσταση μελών της Συντακτικής Επιτροπής, όταν λήξει η θητεία τους ή όταν κρίνει τη λειτουργία τους ανεπαρκή.

· Έχει την απόλυτη ευθύνη της εκδοτικής παραγωγής του περιοδικού και, γι’ αυτό, συνεργάζεται στενά με τον εκδότη, ώστε να εξασφαλίζει την άψογη εμφάνιση και την έγκαιρη έκδοση των τευχών.

 

5. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

i. Για τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης ισχύουν οι § 4 i, iii, iv και v, που αφορούν το Διευθυντή Σύνταξης.

ii. Η θητεία του Αναπληρωτού Διευθυντού Σύνταξης είναι διετής δυναμένη να ανανεώνεται.

iii. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα:

· Αντικαθιστά το Διευθυντή Σύνταξης σε όλα του τα καθήκοντα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

· Αναλαμβάνει, εξουσιοδοτούμενος από το Διευθυντή Σύνταξης, την πλήρη διεκπεραίωση ορισμένων, ειδικών κατά προτίμηση τευχών του περιοδικού.

 

6. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

i. Για τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ισχύουν οι § 4I, iii, iv και v, που αφορούν το Διευθυντή Σύνταξης και η § 5ii, που αφορά τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης.

ii. Η θητεία των μελών της Συντακτικής Επιτροπής είναι διετής δυναμένη να ανανεώνεται.

iii. Ο διορισμός των μελών της Συντακτικής Επιτροπής γίνεται μετά από εισήγηση ή με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντού Σύνταξης.

iv. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής που αναιτίως απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της παύεται αυτομάτως.

v. Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής έχουν αυξημένα καθήκοντα κρίσεως εργασιών, σε σχέση με τους άλλους κριτές και αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα, αναφορικά με την έκδοση του περιοδικού, όποτε τους ζητηθεί από το Διευθυντή Σύνταξης.

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

i. Ο ενδιαφερόμενος συγγραφέας υποβάλει την εργασία του για δημοσίευση στο περιοδικό. Όλες οι εργασίες, που υποβάλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό, πρέπει να είναι γραμμένες σύμφωνα με τις οδηγίες για τους συγγραφείς, που δημοσιεύονται.

ii. Η εργασία υποβάλλεται στην διαδικασία κρίσης. Το αποτέλεσμα της κρίσεως κοινοποιείται στον συγγραφέα.

iii. Εφόσον εγκριθεί η δημοσίευση της υποβληθείσας εργασίας, ο συγγραφέας οφείλει να καταβάλει στο περιοδικό, εντός 7 ημερών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως της εργασίας του, τα έξοδα της δημοσίευσης της εργασίας του. Λεπτομέρειες για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του αντιτίμου αναφέρονται στην ιστοσελίδα "υποβολή εργασιών". Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του αντιτίμου απορρίπτεται η δημοσίευση της υποβληθείσας εργασίας.

Κατόπιν συνεννοήσεως με τον Διευθυντή Σύνταξης, μπορεί η εργασία σας να δημοσιευθεί εντελώς δωρεάν, εφ’ όσον εκπληρώνει ειδικούς όρους. Μπορείτε να αποστείλετε μια περίληψη της εργασίας σας στον Διευθυντή Σύνταξης, προκειμένου να αποφανθεί αν μπορεί η εργασία σας να δημοσιευθεί δωρεάν.

iv. Μετά την καταβολή του αντιτίμου από τον συγγραφέα στο περιοδικό, το περιοδικό θα δημοσιεύσει την εργασία εντός των προσεχών 30 ημερών, και θα αποστείλει στον συγγραφέα απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, καθώς και επίσημο πιστοποιητικό δημοσίευσης της εν λόγω εργασίας.

v. Το επίσημο πιστοποιητικό δημοσίευσης αναφέρει το όνομα του περιοδικού, την ημερομηνία δημοσίευσης της εργασίας, τον τίτλο-θέμα της εργασίας, το όνομα του συγγραφέα και το ότι πέρασε με επιτυχία την διαδικασία της κρίσεως στην οποία υποβλήθηκε η εργασία. Σκοπός του επίσημου πιστοποιητικού δημοσίευσης είναι η πιστοποίηση ότι η εν λόγω εργασία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τον συγγραφέα σύμφωνα με τις επιταγές της επιστήμης, με την χρήση επιστημονικά ορθής μεθοδολογίας και ότι κατέληξε σε ορθά και χρήσιμα για την κοινωνία και την επιστήμη συμπεράσματα.

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

i. Όλες οι εργασίες, που υποβάλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό, πρέπει να είναι γραμμένες σύμφωνα με τις οδηγίες για τους συγγραφείς, που δημοσιεύονται. Στην αντίθετη περίπτωση, απορρίπτονται χωρίς να υποβληθούν σε κρίση.

ii. Οι εργασίες κρίνονται από δύο ανεξάρτητους, ειδικούς για το θέμα κριτές, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός μηνός από την παραλαβή των αντιγράφων των εργασιών, πλήρως τεκμηριωμένη κρίση.

iii. Η ομόφωνη και επαρκώς τεκμηριωμένη κρίση των δύο κριτών δεν είναι δεσμευτική για την έγκριση ή την απόρριψη των εργασιών.

iv. Αν η τεκμηριωμένη κρίση των δύο κριτών δεν είναι σύμφωνη, ορίζεται τρίτος κριτής. Τρίτος ειδικός κριτής επιβάλλεται, επίσης, να χρησιμοποιηθεί, όταν αυτό υποδειχθεί από κάποιον από τους δύο αρχικούς κριτές. Την τελική απόφαση για τη δημοσίευση αυτών των εργασιών λαμβάνει η Συντακτική Επιτροπή.

v. Όταν η εγκριτική απόφαση των κριτών συνοδεύεται από υποδείξεις προς τους συγγραφείς, οι εργασίες επιστρέφονται και επανυποβάλλονται. Σε περίπτωση υποδείξεων για περιορισμένες αλλαγές, η συμμόρφωση των συγγραφέων ελέγχεται απλώς από το Διευθυντή Σύνταξης. Αν οι κριτές υποδεικνύουν ριζικότερες αλλαγές των κρινόμενων εργασιών, η συμμόρφωση των συγγραφέων εξετάζεται από τη Συντακτική Επιτροπή, η οποία δύναται να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη των αρχικών ή και άλλων κριτών.

vi. Τεκμηριωμένες αντιρρήσεις των συγγραφέων, αναφορικά με τις υποδείξεις ή με την απορριπτική έκθεση των κριτών, εξετάζονται από τη Συντακτική Επιτροπή.

vii. Το συμπέρασμα των εκθέσεων των κριτών κοινοποιούνται, ανώνυμα και ως έχουν, στους συγγραφείς, σε κάθε περίπτωση, εκτός εκείνης που οι κριτές συμφωνούν να δημοσιευθούν οι εργασίες όπως ακριβώς υποβλήθηκαν.

viii. Η καθυστέρηση από τους συγγραφείς πέραν των έξι μηνών στην επανυποβολή των διορθωμένων εργασιών, σε οποιαδήποτε φάση της διεκπεραίωσής τους, συνεπάγεται την εκ νέου υποβολή τους.

ix. Η καθυστέρηση από τους κριτές πέραν των τριών μηνών στην υποβολή των εισηγήσεών τους συνεπάγεται, αυτόματα και χωρίς ενημέρωσή τους, την ακύρωση της κρίσης.

 

9. ΚΡΙΤΕΣ

Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού, για την κρίση των υποβαλλομένων προς δημοσίευση εργασιών, ζητεί τη βοήθεια των ειδικότερων, για τα αντίστοιχα θέματα, επιστημόνων απ' όλο τον κόσμο.

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

Δωρεάν ηλεκτρονικά περιοδικά

web hosting and internet marketing by Siteowners Ltd