Εκδόσεις φαρμακευτικής

Δωρεάν εκδόσεις φαρμακευτικής

Αρχική σελίδα του περιοδικού C.V.P. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Υποβολή εργασιών

Κανονισμός

Συντακτική επιτροπή

Επικοινωνία

Επιστημονικά άρθρα

Κριτική των δημοσιευμάτων

 

Έκδοση περιοδικών φαρμακευτικής

Το φύλλο κρίσης που χρησιμοποιούν οι κριτές για την αξιολόγηση της εργασίας. 

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Σχολιασμός

Πρωτοτυπία

Απαντήστε σε όσα ερωτήματα ταιριάζουν

Παρουσιάζονται νέα προβλήματα ή προβλήματα που δεν έχουν μελετηθεί σε βάθος;

Παρουσιάζονται νέες προσεγγίσεις ή διαφοροποιήσεις σε σχέση με την υπάρχουσα σχετική έρευνα ;

Συνεισφέρει στο πεδίο;

 

Μεθοδολογία έρευνας

 

Καθορίζονται ευκρινώς ερευνητικοί άξονες ή/και στόχοι;

 Περιγράφονται το δείγμα και η ερευνητική διαδικασία;

 

Ευρήματα και ανάλυση δεδομένων

 

Κρίνεται επαρκής η παρουσίαση των δεδομένων;

Χρησιμοποιείται η κατάλληλη στατιστική ή ποιοτική ανάλυση;

Τα ευρήματα αξιοποιούνται κατάλληλα ώστε να προωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται;

 

Σαφήνεια και ποιότητα κειμένου

 

Τα θέματα του άρθρου περιγράφονται με σαφήνεια;

Τα συμπεράσματα συνδέονται με τους στόχους και τα ευρήματα;

Η οργάνωση και η ποιότητα του κειμένου είναι ικανοποιητική;

 

Τεκμηρίωση και σχετικές αναφορές

 

Τεκμηριώνεται το υπό μελέτη θέμα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία;

Οι αναφορές είναι οι κατάλληλες για το υπό μελέτη θέμα; 

 

Τεχνικά στοιχεία

 

Η γλώσσα είναι σαφής και κατανοητή;

Οι πίνακες, τα σχήματα και οι αναφορές συμφωνούν με τις προδιαγραφές;

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΔΕΚΤΗ

 

ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

 

ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

 

 

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια και υποδείξεις για τους συγγραφείς σε ξεχωριστή σελίδα.

Μπορείτε επίσης να σημειώσετε στο σώμα της εργασίας και να μας το επιστρέψετε.

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

Ηλεκτρονική έκδοση επιστημονικών περιοδικών