Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: scientific-journal-articles

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: CVPekpaideusis

ISSN : 2241-4665

Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

Σύντομη βιογραφία της  συγγραφέως

Κριτικές του άρθρου

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm-greek

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

ISSN : 2241-4665

Ημερομηνία έκδοσης: Αθήνα 26 Απριλίου 2022

«ERASMUS+, 2014-20.Δυσκολίες συμμετοχής των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής»

Τζανή Ελένη

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.Κ.Ε.Σ

 

BD21315_

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η α ΄περίοδος  του   ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+  2014-20 ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η β΄ περίοδος θα τρέξει την περίοδο 2021-2027. Λόγω της ολοκλήρωσης της α΄ περιόδου  διεξήχθη η έρευνα για την συμμετοχή και την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΠΔΕ Πελοποννήσου  σχετικά με τη δράση ΚΑ1  μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης κατά την α’ περίοδο. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ερωτήματα ποσοτικού και ποιοτικού ύφους. Εντυπωσιακά ήταν όλα τα αποτελέσματα καθώς στην ποσοτική έρευνα εξέθεσαν τους  προβληματισμούς τους και κατέθεσαν την εμπειρία τους για ποιο λόγο (υποκειμενικό ή αντικειμενικό) δεν έλαβαν μέρος σε προγράμματα κινητικότητας. Τέλος δόθηκαν απαντήσεις για το τι πρέπει να γίνει ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε τέτοιες δράσεις (όπως σεμινάρια για το Erasmus+, αλλαγή κουλτούρας σχολικών μονάδων κτλ).

 

ABSTRACT

The first period of the European Erasmus + 2014-20 program has been successfully completed and the second period will run the period 2021-2027. Due to the completion of the first period, the research was conducted for the participation and expression of interest of Physical Education teachers of the Peloponnese regarding the action ΚΑ1 learning mobility of school education staff during the first period. The teachers answered quantitative and qualitative style questions. All the results were impressive as in the quantitative research they presented their concerns and presented their experience why (subjective or objective) they did not participate in mobility programs. Finally, answers were given on what should be done to increase the participation of teachers in such activities (such as seminars for Erasmus +, change of school culture, etc.).

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

 

Θεωρητικές προσεγγίσεις του συγκεκριμένου θέματος

Για να είναι η εργασία και η έρευνα που διεξήχθη  κατανοητή θα αναφερθεί το θεωρητικό πλαίσιο για το τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el), σε τι τομείς  διακρίνεται και τι αποσκοπεί.

Η επίσημη σελίδα της ΕΕ αναφέρει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ (όπου το όνομα θα το πήρε από τον Ολλανδό φιλόσοφο Erasmus+ Desiderius του Roterdam (1465-1536)ο οποίος πίστευε ότι μέσα από την  αλληλόδραση μπορούσε να επιτευχθεί η εμπειρία και η γνώση ((Feyen and Krzaklewska, 2013).

Η α΄ περίοδο πραγματοποιήθηκε ως εξής:

 «Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός του, ύψους 14,7 δισ. ευρώ, έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό.

Το Erasmus+, το οποίο  διήρκησε έως το 2020, δεν προσφέρει δυνατότητες μόνο σε φοιτητές. Με τη ενσωμάτωση επτά προηγούμενων προγραμμάτων, προσφέρει δυνατότητες σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων και οργανισμών.

Λεπτομερείς πληροφορίες γι’ αυτές τις δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιδεξιότητας, υπάρχουν στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+.» https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2700

Η Δράση KA1 της μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης είναι η επιμόρφωση, που θα είναι το αντικείμενο της εργασίας, γιατί λόγω αυτής έγινε η έρευνα. Η συγκεκριμένη κινητικότητα του προγράμματος ERASMUS+ προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων και σε προσωπικό τοπικών ή περιφερειακών σχολικών αρχών που είναι επικεφαλής Εθνικής Κοινοπραξίας να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα.

Οι συμμετέχοντες μέσω των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο.

Τα σχέδια κινητικότητας επιτρέπουν στο διδακτικό και σε άλλα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων να συμμετέχουν σε κινητικότητες (μεμονωμένη αίτηση). Σύμφωνα με τους Malmborg και Strath (2002), η ιδέα µιας ευρωπαϊκής ταυτότητας είναι µια συζήτηση στην οποία οι ανταγωνιστικές αξιώσεις έχουν εξαντληθεί αρκετά, και η ιδέα αυτή αποτελεί µέρος πολλών εθνικών παραδόσεων γι αυτό η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα είναι αναγκαία.

Για τη διασφάλιση και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων στην επαγγελματική εξέλιξη όλων των μελών του προσωπικού θα πρέπει να διασφαλίζεται η επαρκής διάδοση των αποτελεσμάτων, η ενσωμάτωση και εφαρμογή των ικανοτήτων που αποκτά το μετακινούμενο προσωπικό στη διδακτική πρακτική μετά το πέρας της κινητικότητας. Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού που:

·         εντάσσεται σε σχέδιο ευρωπαϊκής ανάπτυξης για τον οργανισμό αποστολής (με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση της αποστολής του)

·         ανταποκρίνεται σε σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες εξέλιξης του προσωπικού

·         συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα επιλογής, προετοιμασίας και παρακολούθησης

·         διασφαλίζει τη δέουσα αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συμμετέχοντος προσωπικού

·         μεριμνά για τη διάδοση και ευρεία χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του οργανισμού.

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας είναι διακρατική και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς (έναν οργανισμό αποστολής και έναν οργανισμό υποδοχής) από διαφορετικές χώρες. Ο οργανισμός υποδοχής δεν απαιτείται να προσδιορίζεται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας για το προσωπικό όλων των βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης μπορεί να περιλαμβάνουν μια ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

Επιτόπια παρακολούθηση εργασίας

Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας

Δομημένοι κύκλοι μαθημάτων ή σεμινάρια κατάρτισης στο εξωτερικό (αυτό το τύπο δραστηριότητας επιλέχθηκε δλδ.KA1) υποστηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού.

Αιτών οργανισμός: είναι αρμόδιος για την υποβολή αίτησης για το σχέδιο κινητικότητας, για την υπογραφή και διαχείριση της σύμβασης επιχορήγησης και για την υποβολή εκθέσεων. Αν ο αιτών οργανισμός είναι σχολείο, τότε ενεργεί επίσης ως οργανισμός αποστολής.

Οργανισμός αποστολής: είναι αρμόδιος για την επιλογή των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και για την αποστολή τους στο εξωτερικό.

Οργανισμός υποδοχής: είναι αρμόδιος για την υποδοχή των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και για την παροχή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων ή την αξιοποίηση μιας δραστηριότητας που παρέχεται από τους ίδιους.

Ο συγκεκριμένος ρόλος του οργανισμού υποδοχής εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας και τη σχέση με τον οργανισμό αποστολής. Ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι:

Διοργανωτής μαθημάτων (σε περίπτωση συμμετοχής σε διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων ή εκδηλώσεις κατάρτισης).

Συνεργαζόμενο σχολείο ή άλλος συναφής οργανισμός (στην περίπτωση π.χ. παρακολούθησης εργασιών ή ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας).

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας είναι το εκπαιδευτικό αποτύπωμα που άφησε ή όχι  το προγράμματα Erasmus+   με την ολοκλήρωση  του στα τέλη του  2020 και η  επιτυχής πορείας του και η έρευνα για ποιο λόγο εκπαιδευτικοί Φ.Α δυσκολεύτηκαν να λάβουν μέρος σε αυτού του είδους την επιμόρφωση.Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιολογηθούν και θα εκτιμηθούν, ώστε  να γίνουν πιο οργανωμένα και  ουσιαστικότερα βήματα για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο νέο πρόγραμμα ERASMUS+ που  ξεκίνησε το 2021 και θα έχει διάρκεια ως το 2027.

Η συγγραφή και η υλοποίηση ενός προγράμματος Erasmus+ είναι μια σύνθετη διαδικασία και η επιτυχία της έγκειται από τους ξεκάθαρα αιτιολογημένους στόχους, οι οποίοι πρέπει με σαφήνεια να αναφερθούν στην αίτηση και να «πατάνε» σε πραγματικές ανάγκες του οργανισμού και του προσωπικού του για επιμόρφωση.

Η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά σεμινάρια Erasmus+ ενισχύει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών καθώς έχουν την ευκαιρία για  γνωριμία καλών πρακτικών από διαφορετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς εκπαίδευσης, βοηθά τους εκπαιδευτικούς να ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους, ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες για μια νέα ώθηση στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

     Για ένα ανοιχτό προς όλους σχολείο, υπήρχε ανάγκη να αποκτηθούν σχετικές γνώσεις (https://www.synchronathemata.gr/symfoneite-me-tin-anagki-epimorfosis-ton ekpaideytikon-zitimata-ideologias-sti-diacheiristiki-antilipsi-tis-ekpaideysis), να ανταλλάζουν απόψεις με συναδέλφους του εξωτερικού για σωστή διαχείριση της διαφορετικότητας, ομαλή ένταξη των μαθητών και μείωση της σχολικής εγκατάλειψης.

Το πιο σημαντικό όμως είναι η παρακαταθήκη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της αλλαγής στάσης σε θέματα που επιμορφώθηκαν και που μοιραστήκανε μετά την επιστροφή τους από την κινητικότητα με τους άλλους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο της σχολικής μονάδας τους αλλά και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής τους. Επιπλέον, μπορούν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας/επιμόρφωσης να πειραματιστούν, να αναπτύξουν νέες μαθησιακές πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας, δημιουργώντας και νέες επαφές με συναδέλφους τους από άλλα κράτη της ΕΕ. Όσοι συμμετέχουν αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους για τα εκπαιδευτικά συστήματα σε άλλες χώρες αλλά και ευαισθητοποιούνται σε  μεθόδους αξιολόγησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων ή ικανοτήτων που αποκτήθηκαν, ενώ τέλος, κατανοούν τον τρόπο διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων για έργα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γενική υπόθεση : Η γενική υπόθεση είναι πάνω στις δυνατότητες του προγράμματος Erasmus+ και τα είδη της επιμορφώσεις που παρασχέθηκε, η δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επταετία 2014-20, λόγοι που τους προέτρεψαν ή τους αποθάρρυναν να συμμετέχουν, το impact (επίδραση) σε προσωπικό, επαγγελματικό επίπεδο αλλά και στη σχολική κοινότητα και την κοινωνία αλλά και το dissemination (διάδοση). (Erasmus guide2020: file:///C:/Users/Eleni/Downloads/erasmus_programme_guide_2020_v3_en_1.pd)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ιδεολογική δομή της έρευνας

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και στη βάση του εννοιολογικού της πλαισίου χρησιμοποιούνται φιλοσοφικές υποθέσεις. Αυτές παρέχουν μια σειρά βασικών ιδεών, που καθοδηγούν την έρευνα. Ανιχνεύονται τέσσερις κυρίαρχοι τύποι παραδειγμάτων.

Ο µετα - θετικισµός είναι η θεωρητική πλαισίωση της μελέτης μιας και επιτρέπει την αναζήτηση και παρουσίαση «των τοπικών και ειδικών δομικών αληθειών» της άποψης των συμμετεχόντων για το υπό μελέτη φαινόμενο (Lincoln & Guba, 2000, σελ.168). Εικάζει ότι κάθε άτομο έχει την δική του υποκειμενική άποψη  για την πραγματικότητα (Berger & Luckman, 1966). Αυτή η έρευνα ακουμπά στις προτεραιότητες των εκπαιδευτικών για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ανταλλαγή εμπειριών αλλά και γνωριμία με την κουλτούρα άλλων λαών.

Μεθοδολογική προσέγγιση

Σ’ αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός ποιοτικών αλλά και κυρίως ποσοτικών μεθόδων, γνωστή και ως μικτή προσέγγιση (Creswell, 2007). Αναμειγνύοντας τις δυο προσεγγίσεις το ερευνητικό αποτέλεσμα επισημαίνει δυνατά στοιχεία  και των δυο παρακάμπτοντας αδυναμίες (Brewer & Hunter, 1989).

Μεθοδολογικές επισημάνσεις

Με την ολοκλήρωση του επταετούς προγράμματος Erasmus+ συντάχθηκε    Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της  αδυναμίας συμμετοχής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής,το οποίο στάλθηκε στους Εκπ/κους Φ. Αγωγής Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου  για να το συμπληρώσουν. Απάντησαν 105 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής από όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το ένα ερωτηματολόγιο αφορούσε τους εκπαιδευτικούς που είχαν λάβει μέρος και το άλλο αυτούς που δεν είχαν λάβει μέρος. Οι ερωτήσεις ήταν ανοικτού και κλειστού τύπου. Οι κλειστού μας έδωσαν απαντήσεις ποσοτικά ενώ οι ανοικτού μπόρεσαν να εκφράσουν ελεύθερα τους περισσότερους λόγους που έλαβαν ή δεν έλαβαν μέρος, τον ενθουσιασμό τους από την συμμετοχή τους, τη θέλησή τους να ξαναπροσπαθήσουν όσοι δεν τα κατάφεραν κτλ

Οι Ερωτήσεις βρίσκονται στο τέλος της εργασίας και απαντήθηκαν από 72 εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι ερωτήσεις είναι εντοπισμένες σε  θέματα που αφορούν τη διάθεση των εκπαιδευτικών  για επιμόρφωση και τις δυσκολίες που δεν τους επέτρεψαν

Οι ερωτήσεις για στατιστικά στοιχεία εντοπίστηκαν στα εξής: Οι απαντήσεις ήταν

55,6 από άντρες και 44,4 από γυναίκες.

 

Σχήμα 1: Φύλο

Η επόμενη ερώτηση, αφορούσε την ειδικότητα που έχει λάβει ο εκπαιδευτικός Φ. Αγωγής θέλοντας να εντοπιστεί η διαφορά για την ανάγκη επιμόρφωσης από κάποια αυξημένη ζήτηση από εκπαιδευτικούς συγκεκριμένης ειδικότητας. Πράγματι οι ειδικότητες που ξεχώρισαν ήταν τις ειδικής Φυσικής Αγωγής, της Κολύμβησής και της Πετοσφαίρισης. Έχει ενδιαφέρον να αναλυθούν σε δεύτερο χρόνο, γιατί αυτές οι ειδικότητες είναι πιο ενεργοποιημένες στην προσπάθεια συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά σεμινάρια. Μια εκτίμηση  για την ειδική Αγωγή είναι ότι οι Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής που ασχολούνται με την ειδική αγωγή είναι σε συνεχή ενημέρωση, γιατί είναι κυρίως κάτοχοι  Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι πιο κοντά στην ανάγκη της  έρευνας, μελέτης και επικαιροποίησης γνώσεων για τις εξελίξεις στην ειδική αγωγή και στα αντίστοιχα προγράμματα

Σχήμα 2: Ειδικότητα

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τον τύπο σχολείου. Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι πάνω από τους μισούς ανήκουν στην Π/θμια Εκπ/ση.

Σχήμα 3: Τύπος σχολείου

Στην ερώτηση χρόνια υπηρεσίας εντυπωσιακό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν από 10 ως 20 χρόνια ενδιαφέρονται πιο πολύ για επιμόρφωση. Είναι σε ένα πολύ γόνιμο στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας. Είναι ήδη αρκετά έμπειροι και ξέρουν πολύ καλά τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Σχήμα 4:Έτη υπηρεσίας

Οι εκπαιδευτικοί από αστικές περιοχές σε μεγάλο ποσοστό ενδιαφέρονται για επιμορφώσεις στο εξωτερικό, ίσως του ότι έχουν πιο πολλά ερεθίσματα και είναι κοντά σε εκπαιδευτικές δομές που παρέχουν στήριξη και πληροφόρηση.

Σχήμα 5:Περιοχή σχολικής μονάδας

Λογικό είναι στην ερώτηση «τι θέση κατέχετε» η πλειοψηφία να είναι εκπαιδευτικοί και ακολουθεί ένα σημαντικό ποσοστό που είναι Δ/ντες, κάτι που σηματοδοτεί και τις διοικητικές θέσεις που κατέχουν εκπ/κοι Φ.Αγωγής.

Σχήμα 6: Υπηρεσιακή θέση

Στην ερώτηση της κατοχής πτυχίων υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός απαντήσεων που δίνει κατοχή Μεταπτυχιακού διπλώματος (27,3%) και δείχνει ότι υπάρχει ένα καλό υπόβαθρο στο κλάδο της Φ. Αγωγής. Να σημειωθεί ότι μπορεί να ήταν μικρό αλλά υπάρχει και ένα  ποσοστό και εκπαιδευτικούς που έχουν στην κατοχή τους Διδακτορικό Τίτλο.

Σχήμα 7: Εκπαίδευση

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου είχε ποιοτική μορφή. Ο σκοπός ήταν να μας περιγράψουν οι εκπαιδευτικοί  τους πραγματικούς λόγους που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ παρόλο το επιθυμούσαν.

Οι απαντήσεις στις πιο κάτω ερωτήσεις σκιαγραφούν την κατάσταση για ανάγκη επιμόρφωσης, η οποία όμως συγκρούεται με δυσκολίες εσωτερικές αλλά και εξωτερικές.

Η ερώτηση ήταν: Ποιος ήταν ο λόγος που δεν ασχοληθήκατε με ένα πρόγραμμα Erasmus+;

Ερώτηση για το μέλλον, για την επόμενη επταετία 2021-27

«Θα σας ενδιέφερε να λάβετε μέρος στο μέλλον ;Αν ναι ,για ποιο λόγο; Κάποιο άλλο σχόλιο»

Εδώ δόθηκε η ευκαιρία να απαντήσουν ελεύθερα και να πουν τη γνώμη τους. Μερικές ενδιαφέρουσες απαντήσεις είναι:

Κάποιοι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι πιστεύουν στη δυναμική δράσης μάθησης. Άρα η συγκυρίες δεν τους βοήθησαν ενώ έχουν τη θέληση της δια βίου μάθησης. Το βλέπουν σαν μια εμπειρία και ως μια καινοτόμα δράση (πράγματι είναι αφού είναι μια διαδικασία επιμόρφωσης που συνδυάζει άλλωστε 3 πολύ ενδιαφέροντα μέρη: α) δομημένος κύκλος μαθημάτων 2) επιτόπια παρακολούθηση σε οργανισμό/σχολείο 3) διδασκαλία σε σχολείο του εξωτερικού. Και στις τρεις περιπτώσεις η προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων είναι πολύ σημαντική τόσο για τον ίδιο τον επιμορφωμένο ή διδάσκοντα όσο και για τον οργανισμό αποστολής αλλά και υποδοχής.

Από τις πιο σημαντικές απαντήσεις που περικλείουν και τον τελικό στόχο αυτών των προγραμμάτων είναι:

Μία απάντηση εκπαιδευτικού «επιθυμώ τις εμπειρίες συνεκπαίδευσης εκπαιδευτικών - μαθητών με άλλες χώρες γνωρίζοντας κουλτούρες, αλληλοεπιδρώντας κτλ». Αυτή η απάντηση ίσως ακουμπάει και στο Πρόγραμμα ΚΑ2 συμπράξεις με άλλα σχολεία, και ανταλλαγές μαθητών. Παρ’ όλα αυτά δίνει απάντηση σε ένα πάλι σημαντικό σκοπό που επιτυγχάνεται  και στα δύο προγράμματα (ΚΑ1 και ΚΑ2), η γνωριμία με άλλες κουλτούρες και η αλληλεπίδραση με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα. Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και μέσω της δράσης ΚΑ1 στο πλαίσιο των δύο υποδράσεων, δηλαδή 1) παρακολούθηση σε σχολεία - επιτόπια παρακολούθηση εργασίας αλλά και 2) να διδάξει  ο ίδιος ο εκπαιδευτικός  σε σχολεία του εξωτερικού,  ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας κτλ.

Μερικές ακόμα απαντήσεις είναι:

«Ναι θα ήθελα να λάβω μέρος στο μέλλον, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχω ασχοληθεί με τις καινοτόμες δράσεις, θα έχω επιμορφωθεί και επομένως θα διευρύνω τις γνώσεις μου στο αντικείμενο που με ενδιαφέρει. Άρα θα έχω την ευκαιρία να μεταδώσω τόσο στους συναδέρφους της κοινότητας, όσο και στους μαθητές μου την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκόμισα.»

«Με ενδιαφέρει να λάβω μέρος. Είναι εξαιρετική εμπειρία.»

«Ναι, θα με ενδιέφερε. Θεωρώ ότι τα προγράμματα αυτά ανοίγουν τους πνευματικούς oορίζοντες μαθητών και εκπαιδευτικών»

Γενικά οι απαντήσεις είχαν θετικό προσανατολισμό δηλαδή θα επιθυμούσαν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής την συμμετοχή τους σε προγράμματα στο μέλλον.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Οι εκπαιδευτικοί έθεσαν τους προβληματισμούς τους και κατέθεσαν την εμπειρία τους για ποιο λόγο (υποκειμενικό ή αντικειμενικό) δεν έλαβαν μέρος σε προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ και απαντώντας σε ερωτήσεις φάνηκαν οι πτυχές αδυναμίας σε πολλές περιπτώσεις.

Αναλύοντας τα αποτελέσματα γίνεται ξεκάθαρο ότι οι εκπαιδευτικοί θα επιθυμούσαν πιο καλή ενημέρωση για τα προγράμματα Erasmus+ αλλά και πιο στοχευμένη. Επίσης, τα προγράμματα αυτά πρέπει να είναι μέρος της κουλτούρας των σχολείων και να εργάζεται συλλογικά όλη η εκπαιδευτική κοινότητα.

Τέλος οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής πρέπει να αναζητήσουν και προγράμματα επιμόρφωσης με θέματα γενικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού, ώστε να έχουν περισσότερες επιλογές αλλά και να διευρυνθούν οι παιδαγωγικοί τους ορίζοντες. Άλλωστε και το θέμα του επιπέδου γνώσης Αγγλικών (κυρίως) θα έπρεπε να ξεπεραστεί αφού μπορούν να τα καταφέρουν αν προετοιμαστούν λίγο πριν την κινητικότητα.

Εν κατακλείδι οι εκπαιδευτικοί Φ. Αγωγής πρέπει να ξεπεράσουν κάποια υποκειμενικά αλλά και αντικειμενικά εμπόδια και να βάλουν στις προτεραιότητές τους για την επόμενη επταετία έναν στοχευμένο προγραμματισμό για ένταξη σε προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ για την αυτοβελτίωσή τους αλλά και για την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία που θα φέρουν στον Οργανισμό τους , στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Berger, P., & Luckman, T. 1966, The Social Construction of Reality, Penguin Books, Harmondsworth, UK

Brewer, J. & Hunter, A. 1989, Multimethod research: A Synthesis of styles, Sage, Newbury Park, CA.

Creswell, J.W. 2007, Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Sage Publishers, Thousand Oaks, CA.

Feyen, Β. and Krzaklewska, Ε. 2013, “The ERASMUS Programme and the ‘Generation ERASMUS’ A Short Overview”, In B. Feyen and E. Krzaklewska (Eds), The ERASMUS Phenomenon- Symbol of a new European Generation?, pp. 9-19, Peter Lang Edition, Frankfurt.

Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. 2000, “Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences” In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Ed.), The Handbook of Qualitative Research (2nd Ed.), pp. 163-188, Sage Publications, Thousand Oaks, CA

Malmborg, M. and Strath, B. (Eds), 2002, The Meaning of Europe: Variety and Contention within and among Nations, Berg, Oxford

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el

https://en.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Programme

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2700

https://www.synchronathemata.gr/symfoneite-me-tin-anagki-epimorfosis-ton

file:///C:/Users/Eleni/Downloads/erasmus_programme_guide_2020_v3_en_1.pd

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

 

                   

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSd_F2T7rz9-BNPu0SDF7RHfOJrpQQnADodzpRBMzbdfvXqxFQ/closedform

 

 

 

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: line

                

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5