Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: scientific-journal-articles

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: CVPekpaideusis

ISSN : 2241-4665

Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

Σύντομη βιογραφία του συγγραφέα

Κριτικές του άρθρου

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm-greek

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

ISSN : 2241-4665

Ημερομηνία έκδοσης: Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2021

«ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 

Γαλάνης Βασίλης

 

Δάσκαλος, Μεταπτυχιακό στις επιστήμες της Αγωγής

 

 

     «RECEPTION AND SUPPORT OF NEWLY APPOINTED TEACHERS IN PRIMARY EDUCATION »

 

Galanis Vasilis

 

Teacher, Master in Education

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο ακόλουθο άρθρο γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι συνθήκες και οι δυσκολίες των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου τοποθετούνται. Σκοπός της έρευνας είναι και να διαπιστωθούν, σύμφωνα με τις αντιλήψεις  των διευθυντών των σχολικών μονάδων, τα στοιχεία που καθορίζουν την ομαλή ένταξη των εκπαιδευτικών (νεοδιοριζόμενων και μη) στη  σχολική μονάδα και να διερευνηθούν πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν και να υποστηρίξουν την προσαρμογή των νέων εκπαιδευτικών. Στο πρώτο μέρος του άρθρου γίνεται ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου του τρόπου υποδοχής και ένταξης των νέων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα, ενώ στο δεύτερο περιγράφεται η διαδικασία διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας καθώς και η εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.

 

 

ABSTRACT

 

The following article attempts to investigate the conditions and difficulties of newly appointed teachers in the primary schools where they are placed. The purpose of the research is to identify, according to the perceptions of school principals, the elements that determine the smooth integration of teachers (newly appointed and not) in the school and to explore practices that can improve and support the adaptation of young teachers. The first part of the article analyzes the theoretical framework of how to receive and integrate new teachers in the school unit, while the second describes the process of conducting quality research and drawing conclusions and conclusions.

 

 

 

 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ

 

 .

1. Εισαγωγή

Κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικές σχολικές μονάδες δέχονται στις τάξεις τους εκπαιδευτικούς που για πρώτη φορά περνούν το κατώφλι τους. Οι νέοι εκπαιδευτικοί  στη χώρα μας αναλαμβάνουν καθήκοντα χωρίς να έχουν επίσημη υποστήριξη από κάποιο οργανωμένο θεσμικό ή κρατικό πλαίσιο.

Συνήθως  μοναδικό εφόδιο του είναι η «άτυπή μαθητεία» στο επάγγελμα στα μαθητικά και φοιτητικά τους χρόνια (Μαυρογιώργος, 2005) ή  η αποσπασματική  εμπειρία πριν από το διορισμό. Οι νεοδιοριζόμενοι  εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με την προσδοκία κράτους, μαθητών, συναδέλφων, γονέων  και όλων των εμπλεκομένων να είναι ικανοί να αποδώσουν σε όλα τα διδακτικά τους και εξωδιδακτικά τους καθήκοντα (Κατσουλάκης, 1999).

1.1 Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας είναι και να διαπιστωθούν, σύμφωνα με τις αντιλήψεις  των διευθυντών των σχολικών μονάδων, τα στοιχεία που καθορίζουν την ομαλή ένταξη των εκπαιδευτικών (νεοδιοριζόμενων και μη) στη  σχολική μονάδα και να διερευνηθούν πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν και να υποστηρίξουν την προσαρμογή των νέων εκπαιδευτικών έτσι ώστε να επιτευχθεί η παροχή ποιοτικότερων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από την σχολική μονάδα, ως κοινή συνισταμένη όλων των παραπάνω.

1.2 Στόχοι της έρευνας

 Στόχοι της έρευνας που διεξάχθηκε ήταν να διερευνηθούν, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των διευθυντών, αν και πώς επιδρούν στην ομαλή ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στο δυναμικό του σχολείου:

1. Η προσωπική υποστήριξη για μείωση του εργασιακού άγχους και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των νέων εκπαιδευτικών.

2. Η επαγγελματική ενδυνάμωση μέσω ενδοσχολικών επιμορφωτικών προγραμμάτων των νέων εκπαιδευτικών ώστε να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις, πρακτικές, δεξιότητες αλλά και να υιοθετήσουν νέες στάσεις.

3. Η επικοινωνία με σεβασμό, ανοικτότητα και ειλικρίνεια με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

4. Η ανάπτυξη συνεργατικής σχέσης και ομαδικού κλίματος με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, η στοχοθεσία, και η αλληλεπίδραση για την επίλυση προβλημάτων.

1.3   Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων

Στη συγκεκριμένη έρευνα, ύστερα από λεπτομερή βιβλιογραφική  επισκόπηση σχετικά με το θέμα της υποστήριξης και της ένταξης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών , απευθύνθηκαν σε 6 διευθυντές δημοτικών σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας τα ακόλουθα ερευνητικά  ερωτήματα και ζητήθηκε στα πλαίσια μιας ημιδομημένης συνέντευξης να απαντήσουν σχετικά:

1. Σε ποιο κλίμα θεωρείτε ότι πρέπει να διεξαχθεί η συζήτηση στην πρώτη συνάντηση προσανατολισμού του διευθυντή με τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς προκειμένου να μειωθεί το άγχος τους; Τι προτάσεις κάνετε;

2. Ποια  ενημέρωση στοχεύετε να δώσετε στους νεοεισερχόμενους ώστε να ενημερωθούν επαρκώς για τον τρόπο λειτουργίας και τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της σχολικής σας μονάδας;

3. Πώς στοχεύετε να τους βοηθήστε ώστε να αποκτήσουν την αίσθηση της συλλογικότητας στην εκπαιδευτική ομάδα του σχολείου;

4. Θεωρείτε αναγκαία την συνεχή επαφή με τους νεοδιοριζόμενους κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς; Αν ναι, παρακαλούμε απαριθμήστε τα ζητήματα τα οποία πιστεύετε ότι πρέπει να συζητηθούν στις μελλοντικές επαφές σας;.

5. Θεωρείτε αναγκαία την εμπλοκή του συλλόγου διδασκόντων στο σχέδιο δράσης για της υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών. Αν ναι, πως στοχεύετε να ενεργοποιήσετε το σύλλογο;

6. Πιστεύετε πώς είναι αναγκαίο να παρακολουθήσουν αλλά και να υλοποιήσουν κάποιες δειγματικές διδασκαλίες; Αν ναι, αναφέρατε τα σημεία που πρέπει να εστιάσουν αυτές;

7. Ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και σε ποιο βαθμό η υφιστάμενη πολιτική καλύπτει αυτές τις ανάγκες;

  1.4  Στοιχεία έρευνας

Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε  ο τύπος της ποιοτικής έρευνας.  Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε ως καταλληλότερη μέθοδος η συνέντευξη και συγκεκριμένα η ημιδομημένη συνέντευξη. Από τις δυο μορφές της ημιδομημένης συνέντευξης επιλέχθηκε η «εντοπισμένη» ή «εστιασμένη». Η μέθοδος αυτή θεωρήθηκε η πιο κατάλληλη διότι επιτρέπει τη συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών για τις εμπειρίες, τις απόψεις, τις στάσεις και τις αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων. Επιπλέον, παρόλο που συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, παρουσιάζει ευελιξία ως προς τη σειρά  των ερωτήσεων, ως προς την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο και ως προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση (Ιωσηφίδης 2003.Για τη διεξαγωγή  των ημιδομημένων συνεντεύξεων  και τον καθορισμό των ερωτώμενων (δείγματα) επιλέχθηκε η σκόπιμη δειγματοληψία έτσι ώστε το δείγμα να ικανοποιεί τις ανάγκες  της συγκεκριμένης έρευνας (Cresswell, 2011). Πιο συγκεκριμένα ερωτήθηκαν  6 διευθυντές (3 άντρες, 3 γυναίκες ) 3 από κεντρικά σχολεία και 3 από περιφερειακά της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση / Θεσμικό πλαίσιο

Στο συγκεκριμένο τμήμα της ερευνητικής εργασίας θα επιχειρηθεί να γίνει μια επισκόπηση των κυριότερων βιβλιογραφικών αναφορών στη ελληνική και στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της υποδοχής και της ομαλής ένταξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Υστέρα από μελέτη της  σχετικής βιβλιογραφίας, προσδιορίσαμε το θέμα σε τέσσερις άξονες, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο νέος εκπαιδευτικός, οι συνθήκες υποστήριξης που υπάρχουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα, η θέση και το είδος της επιμόρφωσης που απαιτείται και τέλος το ρόλο που παίζουν στην ομαλή ένταξη ο διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο σύλλογος διδασκόντων. Οι τέσσερις αυτοί άξονες αναλύονται στη συνέχεια.

2.1 Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας νεοδιοριζόμενος ή νεοτοποθετημένος  εκπαιδευτικός

Αρκετά χρόνια πριν οι Sacks και Brady, αλλά και οι Gray και Gray (1985) δείχνουν με τις μελέτες τους ποια είναι τα πεδία που αντιμετωπίζουν τις σημαντικότερες δυσκολίες οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Αυτές μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε στα παρακάτω θέματα όπως η διαχείριση της τάξης, η ενεργοποίηση και η παρακίνηση των μαθητών, η οργάνωση και ο σχεδιασμός των μαθημάτων, η διαφορετικότητα  των μαθητών, η συνεργασία με μαθητές , συναδέλφους , διευθυντή  και γονείς των μαθητών. Για τα ανωτέρω ζητήματα υπάρχει και πιο σύγχρονη βιβλιογραφική  αναφορά όπως των DarlingHammond και Goodwin (2012)  και Ingersoll (2014).΄Επίσης η Ανθοπούλου προσθέτει ότι υπάρχουν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί σε θέματα επιμόρφωσης, αξιολόγησης, ανατροφοδότησης καθορισμού και επίτευξης στόχων.

Παράλληλα, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλές φορές δυσκολίες σε πρακτικά καθημερινά θέματα όπως είναι η προσαρμογή τους σε νέο κοινωνικό περιβάλλον αφού αρκετές φορές η εργασία τους απαιτεί αλλαγή της μόνιμης κατοικίας τους . Τα ζητήματα αυτά επιδρούν έντονα στον ψυχολογικό τομέα αυξάνοντας το στρες.

Μια ιδιορρυθμία που συνήθως αντιμετωπίζει ο νεοδιόριστος είναι ότι με την άφιξη του στη σχολική μονάδα αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες τάξεις (Ganser, 2002) με τα πιο απαιτητικά γνωστικά αντικείμενα και με πλήθος ακόμη άλλων αρμοδιοτήτων (γιορτές, εκδρομές). Γενικά, συνηθίζεται να αναλαμβάνει ο νέος πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες ευθύνες από τους παλιότερους και εμπειρότερους συναδέλφους με αποτέλεσμα διάφοροι παράγοντες να τον επιβαρύνουν και να καθιστούν το εκπαιδευτικό του έργο σύνθετο, απρόβλεπτο και γεμάτο προκλήσεις (Γκούσια – Ρίζου,2005)

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εκπαιδευτική εμπειρία και προϋπηρεσία όταν αλλάξουν σχολικό περιβάλλον λόγω μετάθεσης ή απόσπασης αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα προσαρμογής με τους νεοδιόριστους. Όταν τοποθετούνται,  λοιπόν, σε ένα καινούριο σχολικό περιβάλλον μιας νέας μονάδας μπορεί στο παιδαγωγικό κομμάτι να έχουν μια διδακτική σιγουριά αλλά πρέπει να δείξουν προσαρμοστικότητα στο κλίμα της νέας σχολικής μονάδας για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να ανταπεξέλθουν καλύτερα στο έργο τους (Iordanides & Vryoni, 2013).

2.2 Οι συνθήκες υποστήριξης και ένταξης του νέου εκπαιδευτικού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει έλλειψη από επίσημα προγράμματα, θεσμοθετημένα από το κράτος και το υπουργείο παιδείας που να αφορούν την υποστήριξη της υποδοχής και της ένταξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Υπάρχει, λοιπόν, η εντύπωση ότι στην κατεύθυνση της υποστήριξης των νέων εκπαιδευτικών γίνεται μια σπασμωδική και ασυντόνιστη διαδικασία (Νικολακάκη, 2003). Επίσης, σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (1999), είναι πολύ δύσκολο κάθε σχολική μονάδα να αναπτύξει τη δικιά της «εσωτερική πολιτική» για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών μιας και ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό.

2.3 Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και η επιμόρφωσή του είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Ειδικότερα για τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό αναλαμβάνει να διώξει το όποιο φορτίο της «άτυπης μαθητείας» και να το αντικαταστήσει με επιστημονική και τεκμηριωμένη γνώση των διδακτικών και παιδαγωγικών θεμάτων που πιθανόν θα αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων  του (Μαυρογιώργος,  1999).

Η επιμορφωτική διαδικασία προσλαμβάνει άλλη διάσταση και σημασία κατά τα πρώτα έτη της θητείας του εκπαιδευτικού, τα οποία είναι δυνατόν να θεωρηθούν και να χρησιμοποιηθούν ως μια γέφυρα- μεταβατική περίοδο -που οδηγεί από τη βασική εκπαίδευση στην άσκηση των καθηκόντων του και με αυτόν τον τρόπο συνδέεται η βασική εκπαίδευση με το θεσμό της επιμόρφωσης και η θεωρία με την πράξη.

Η επιμόρφωση των νέων εκπαιδευτικών σύμφωνα με  Bershtock-Sherratt et al. (2014) πρέπει να εστιάζει στις διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών, να έχει σχέση με τη σχολική πρακτική, να υπάρχει ποικιλομορφία επιμορφωτικών πρακτικών, κυρίως με μεθόδους Εκπαίδευσης Ενηλίκων και να συνδέεται με την κατάσταση που επικρατεί στο κοινωνικό πλαίσιο την εκάστοτε χρονική στιγμή.

Μια μορφή υποστήριξης με την εμπλοκή του συλλόγου διδασκόντων είναι η ενδοσxολική επιμόρφωση του νέου εκπαιδευτικού. Κατά τη διάρκειά της  η διδασκαλία μεταφέρεται στο επίκεντρο των συζητήσεων μέσα στο σχολείο, η σχολική κοινότητα  καθιερώνεται ως μονάδα μάθησης και δημιουργούνται κοινοί προβληματισμοί και συζητήσεις, μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, γεγονός που βοηθά τον νέο εκπαιδευτικό. Από πολλούς προτείνεται στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και η δειγματική διδασκαλία από παλιότερους , έμπειρους εκπαιδευτικούς ή συνεργατικές διδασκαλίες μεταξύ των παλιότερων και των νέων εκπαιδευτικών. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι και η διαγνωστική αξιολόγηση μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια ενός ενδοσχολικού  επιμορφωτικού προγράμματος και να βοηθήσει στη στήριξη των νέων εκπαιδευτικών εντοπίζοντας τις διδακτικές αδυναμίες αλλά και τα προτερήματα τους (Κατσουλάκης,1999)

Όπως γίνεται αντιληπτό, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από αυτή την οπτική αποκτά μια άλλη διάσταση και είναι ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες στην υπόθεση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, καθώς εμπεριέχει όλα σχεδόν εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να ωθήσουν τους νέους εκπαιδευτικούς στο δρόμο της ασφάλειας ,της αυτοπεποίθησης, αλλά και της κριτικής σκέψης των όσων πλέον συναντούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

 

2.4 Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας και του συλλόγου διδασκόντων  στην ένταξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι το πιο σημαντικό άτομο με τον πιο σημαντικό ρόλο (Haver, 2016) ο οποίος πρέπει να διαπιστώσει τις ανάγκες και τις ελλείψεις  των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών και να προσπαθήσει να βοηθήσει μέσω ενός σχεδίου  στην ομαλή ένταξη των συναδέλφων στη σχολική μονάδα. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την ύπαρξη, επίβλεψη και σωστή λειτουργία του προγράμματος υποδοχής και στήριξης των νέων εκπαιδευτικών, προσπαθώντας παράλληλα  να μεταδώσει στους νέους εκπαιδευτικούς την κουλτούρα του σχολείου (Ανθοπούλου, 1999).

Οι Weisse & Holland (1992) στο Ανθοπούλου (1999) σκιαγραφεί το ρόλο που πρέπει να παίξει ο διευθυντής κάνοντας 4 προτάσεις:

 Ο διευθυντής πρέπει να διαβιβάσει στους πρωτοδιοριζόμενους με σαφήνεια τις απαιτήσεις που έχει από αυτούς.

 Ο διευθυντής πρέπει να κάνει ιδιαίτερο προγραμματισμό για τις μαθησιακές  ανάγκες των πρωτοδιοριζόμενων και να προβλέψει την ύπαρξη χρόνου ώστε να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό.

 Ο διευθυντής πρέπει να βοηθά τους πρωτοδιοριζόμενους να θέτουν προσωπικούς επαγγελματικούς στόχους, να επιβλέπει την πορεία προς την επίτευξη των στόχων και να προσφέρει βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

 Ο διευθυντής θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα συνεργασιακής επαγγελματικής συμπεριφοράς για τους πρωτοδιοριζόμενους.

Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί πως δεν είναι μόνο ο διευθυντής ο μόνος που πρέπει να επιφορτιστεί με την προσπάθεια της υποδοχής και της στήριξης των νέων εκπαιδευτικών. Είναι σημαντικό και συνάδελφοι –εκπαιδευτικοί με μακροχρόνια πείρα και παραμονή στο σχολείο να συνδράμουν και να υποστηρίξουν τους νέους συναδέλφους τους .Όπως αναφέρουν οι Guthrie & Reed (1991)  ο αρχικός στόχος του νέου εκπαιδευτικού είναι να ξεναγηθεί στο χώρο, να γνωρίσει τους ανθρώπους και τις συνήθειές του. Η φιλική ενίσχυση των παλιότερων συναδέλφων  μπορεί να λειτουργήσει ως στήριξη συναισθηματικής φύσεως και να βοηθήσει τον νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό να ξεπεράσει το άγχος, το φόβο, την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που τον διακατέχει (Ανθοπούλου, 1999) Εκτός από την άτυπη και εθελοντική συμμετοχή ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί παρέχοντας οργανωμένη υποστήριξη στο διδακτικό και παιδαγωγικό να βοηθήσει στην ένταξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού.

 

 

 

       Β΄ΜΕΡΟΣ

3. Ανάλυση αποτελεσμάτων

Στη  συνέχεια στο δεύτερο μέρος της ερευνητικής εργασίας – στην Τρίτη ενότητα- θα παρουσιαστούν αναλυθούν τα κυριότερα ευρήματα ύστερα από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Η παρουσίαση των ευρημάτων θα γίνει ανά ερευνητικό ερώτημα. Στη συνέχεια , στην επόμενη ενότητα, θα γίνει προσπάθεια εξαγωγής κάποιων βασικών συμπερασμάτων.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, από τις απαντήσεις που δόθηκαν  στην πρώτη ερώτηση υπήρξε ομοφωνία και από τους 6 διευθυντές που πήραν μέρος στην έρευνα ότι η πρώτη συνάντηση με τον νεοδιοριζόμενο ή τον νεοτοποθετημένο εκπαιδευτικό στη σχολική μονάδα πρέπει να είναι χαλαρή και ευχάριστη και να γίνει προσπάθεια  να «σπάσει ο πάγος». Θα ήταν καλό ο καινούριος εκπαιδευτικός να αισθανθεί άνετα και χαλαρά μέσα στο νέο περιβάλλον της σχολικής μονάδας. Επίσης, θα έπρεπε να παρακινηθεί και να ενθαρρυνθεί από τον διευθυντή να εκφράσει τις απορίες και τους προβληματισμούς του σχετικά με τις επαγγελματικές του ανησυχίες μέσα στη σχολική μονάδα.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα,  οι απαντήσεις εστιαστήκαν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά την ενημέρωση για το τυπικό κομμάτι της εκπαίδευσης όπως π.χ.  υποχρεώσεις και δικαιώματα για το οποίο  οι διευθυντές έδειξαν την διάθεση και την πρόθεση να ενημερώσουν  το νέο εκπαιδευτικό σχετικά αλλά και να του δώσουν κατευθύνσεις για να ενημερωθεί στη συνέχεια μόνος  του λεπτομερέστερα και αναλυτικότερα για τη νομοθεσία σχετικά με το επαγγελματικό του περιβάλλον. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με χορήγηση- δανεισμό σχετικών εγχειριδίων που υπάρχει στη σχολική μονάδα αλλά  και αναφορά σχετικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο όπου υπάρχουν σχετικές πληροφορίες. Από την άλλη η δεύτερη κατηγορία των απαντήσεων εστιάζεται στην «άτυπη λειτουργία του σχολείου» και αφορά θέματα σχετικά με την κουλτούρα και το κλίμα που επικρατεί, ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στο περιβάλλον  με μαθητές, γονείς αλλά και συναδέλφους.

Στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά τον τρόπο της καλλιέργειας της συλλογικότητας μεταξύ των νέων και των παλιότερων συναδέλφων οι ερωτώμενοι  απάντησαν ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων  θα παρουσίαζαν και θα έκαναν τις συστάσεις των νέων και παλιών εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι  απάντησαν πως θα προγραμμάτιζαν κάποιες δράσεις σε ομάδες εκπαιδευτικών εντός και εκτός σχολείου έτσι ώστε να αισθανθεί ο εκπαιδευτικός γρήγορα μέλος της ομάδας. Τέλος, δύο από τους ερωτώμενους, πρόσθεσαν πως η πρόσκληση του νεοδιοριζόμενου ή νεοτοποθετημένου εκπαιδευτικού σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις  στις οποίες συμμετέχουν μέλη του σχολείου θα ήταν πολύ θετικό βήμα για την γρηγορότερη και πιο ομαλή τους ένταξη  στην «ομάδα».

Στο τέταρτο ερώτημα που αφορούσε τη συχνότητα της επικοινωνίας μεταξύ των διευθυντών και των νεοτοποθετημένων εκπαιδευτικών όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι πρέπει να είναι έντονη και συχνή στην αρχή και σιγά σιγά να ελαττώνεται εφόσον ο νέος συνάδελφος δείχνει στοιχεία προσαρμογής. Πολύ πιο έντονη πρέπει να είναι η συνεργασία διευθυντή και νέου εκπαιδευτικού σε περιόδους κρίσεων στο σχολείο όπου ο χειρισμός των καταστάσεων από το νέο εκπαιδευτικό είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στο ερώτημα, αν ο σύλλογος διδασκόντων θα πρέπει να λάβει μέρος στη διαδικασία της υποδοχής και της ομαλής ένταξης,  όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν πως αυτό πρέπει να γίνει, όχι αποσπασματικά και ανοργάνωτα αλλά με ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης που θα συναποφασιστεί από όλο το σύλλογο.

Καθολική ήταν και η απαίτηση εμπλοκής του συλλόγου διδασκόντων στο πρόγραμμα ένταξης των νέων εκπαιδευτικών και η ενεργοποίηση τους με εισήγηση του διευθυντή ο οποίος θα τονίσει την αναγκαιότητα του σχεδίου και την πίστη του ότι όλοι θα βοηθήσουν στο πλαίσιο που θα συναποφασιστεί. Ο διευθυντής θα δώσει μια ρεαλιστική εικόνα των προσδοκιών, του οράματος και της αποστολής της σχολικής μονάδας. Επίσης, θα τεθεί o στόχος της υποδοχής, ένταξης όπως και της επαγγελματικής ανάπτυξης των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών του σχολείου. Ταυτόχρονα, θα ανατεθούν αρμοδιότητες για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

Στο έκτο ερευνητικό ερώτημα που αφορούσε «δειγματικές» διδασκαλίες από  παλιότερους συναδέλφους ή την πραγματοποίηση διδασκαλιών από νέους υπό την επίβλεψη παλιότερων η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε πως μάλλον διαφωνεί και το θεωρεί ξεπερασμένη τακτική. Δικαιολόγησαν την άρνηση τους λέγοντας πως  στην περίπτωση που  ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός πραγματοποιεί διδασκαλία υπό επίβλεψη, είναι δεδομένο ότι δύσκολα θα αισθάνεται χαλαρός αλλά μάλλον θα βιώνει πίεση και ένταση, γεγονός που σίγουρα θα δυσκολέψει και θα υποβιβάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά οι ερωτώμενοι –οι περισσότεροι – θεωρούν πως η δειγματική διδασκαλία από έμπειρους εκπαιδευτικούς ενέχει τον κίνδυνο της απουσίας της επιστημονικής αρτιότητας και αντί να βοηθήσει τον νέο εκπαιδευτικό ίσως τον οδηγήσει σε λάθος μονοπάτια.

Το έβδομο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα που απευθύνθηκε στους διευθυντές κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους, αφορούσε τις επιμορφωτικές ανάγκες που θα έπρεπε να παίρνονται υπόψη κατά την διάρκεια σχεδιασμού των ενδοσχολικών προγραμμάτων επιμόρφωσης. Με τον όρο «επιμορφωτικές ανάγκες» διευκρινίστηκε ότι εννοούμε το σύνολο των διδακτικών αντικειμένων  και των παιδαγωγικών θεμάτων που θεωρούν ότι θα βοηθήσουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού – παιδαγωγικού προφίλ του νεοδιοριζόμενου. Η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτώμενων ανέδειξε ως πρωταρχικές ανάγκες επιμόρφωσης τα θέματα της νομοθεσίας , του τρόπου λειτουργίας των σχολικών μονάδων, των υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών. Επίσης, σχεδόν από όλους αναφέρθηκε η διαχείριση προβλημάτων της σχολικής τάξης, αλλά και η ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα που αφορούν αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες ή δυσκολίες, θέματα παραβατικότητας. Αντίθετα ,ελάχιστοι ερωτώμενοι –μόλις ένας αναφέρθηκε σε επιμόρφωση πάνω στα γνωστικά αντικείμενα , πιθανώς επειδή νομίζουν ότι τα γνωρίζουν από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

4 .Συμπεράσματα – Προτάσεις

Συμπερασματικά, αξιολογώντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν, καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι για την ομαλή υποδοχή και ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στην σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται η ισχυρή προσωπική εμπλοκή του διευθυντή της σχολικής μονάδας αλλά και η ενεργή συμμέτοχή του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ο πρώτος είναι αυτός που με τον ερχομό των νέων εκπαιδευτικών στο σχολείο πρέπει να τους υποδεχθεί , να τους «αγκαλιάσει» , να τους ακούσει έτσι ώστε να μπορέσει  να  σκιαγραφήσει και να κατανοήσει την προσωπικότητα τους. Από την άλλη πλευρά πρωταρχικό καθήκον του διευθυντή έναντι στους νέους συναδέλφους είναι να τους ενημερώσει για τις τυπικές τους υποχρεώσεις αλλά και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος να δημιουργήσει έναν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας και ένα κλίμα εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, είναι αυτός που θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των νέων εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου συλλόγου διδασκόντων.

Επιπρόσθετα, ο σύλλογος διδασκόντων θα έχει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών. Ο κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου είναι συνυπεύθυνος να βοηθήσει ατομικά μέσα από τις συμπεριφορές του, τις γνώσεις του και τη διάθεση που θα δείξει, να προσαρμοστούν ομαλά  και να εγκλιματιστούν γρήγορα οι νεοτοποθετημένοι εκπαιδευτικοί στο νέο τους σχολείο. Ταυτόχρονα, όμως, ο σύλλογος διδασκόντων θα πρέπει συνολικά να αναπτύξει ένα δομημένο και πολύπλευρο σχέδιο, αναπτύσσοντας δράσεις  για την υποδοχή και στήριξη των νέων εκπαιδευτικών. Παράλληλα, θα ήταν ωφέλιμο  να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης μέσω διαμόρφωσης μιας ζεστής ανθρώπινης σχέσης και οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης, καταστάσεις  που βοηθούν στην σχολική αποτελεσματικότητα. (Χατζηπαναγιώτου, 2008)

 

5.Επίλογος – Κατακλείδα

Η σωστή υποδοχή και στήριξη των νέων εκπαιδευτικών δεν είναι ωφέλιμη μόνο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αλλά γενικότερα  για όλο τον εκπαιδευτικό οργανισμό (Κουτούζης, 1999) καθώς έτσι γίνεται αποτελεσματική χρήση του συνόλου του εκπαιδευτικού δυναμικού,

Επίσης πρέπει να επισημανθεί πως η απουσία θεσμοθετημένης διαδικασίας υποδοχής και στήριξης των νέων εκπαιδευτικών στον ελληνικό χώρο δεν δικαιολογεί την απουσία της ανθρώπινης στήριξης σε θέματα διδακτικής ή σχολικής καθημερινότητας, είτε από τον διευθυντή, είτε από τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων.

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Creswell, J. (2011). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Ίων.

 

Darling-Hammond, L. (2012). Teaching as a Profession: Lessons in Teacher Preparation and Professional Development. California: John Wiley & Sons.

 

Ganser, T. (2002). Building the capacity of school districts to design, implement, and evaluate effective new teacher mentor programs: action points for colleges and universities, Mentoring and Tutoring: Partnership in Learning, Vol. 10, No 1, pp 47–55.

 

Goodwin, B. (2012). Supporting Beginning Teachers. Educational Leadership, 69(8): 84-85.

 

Ingersoll, R. (2014). Beginning Teacher Induction: What the Data Tell Us. Phi Delta Kappan, 93(8), 47-51.

 

Guthrie J., Reed R. (1991). Educational Administration and Policy: Effective Leadership for American Education, Allyn and Bacon, Boston, MA.

 

Haver, N. (2016). Why teacher induction programs are a necessity for the start οf the school year. Ανακτήθηκε από https://www.whitbyschool.org/passionforlearning/whyteacher-induction-programs-are-a-necessity-for-the-start-of-the-school-year

 

Iordanides, G. & Vryoni, M. (2013). School Leaders and the Induction of New Teachers. International Studies in Educational Administration, 41 (1), 75-88.

 

Ανθοπούλου Σ.Σ. (1999). Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο Αθανασούλα-Ρέππα Α, Ανθοπούλου Σ.-Σ, Κατσουλάκης Σ, Μαυρογιώργος Γ, Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Πάτρα: ΕΑΠ, 187-228.

 

Ανθοπούλου Σ.Σ. (1999). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτική πολιτική στην Ελλάδα  στο Αθανασούλα-Ρέππα Α, Ανθοπούλου Σ,  Κατσουλάκης Σ, Μαυρογιώργος Γ, Διοίκηση  ανθρώπινου δυναμικού, τ.Β, Πάτρα: ΕΑΠ, 93-135

 

Γκούσια-Ρίζου, Μ.(2005). Βήματα προς την επαγγελματική εξέλιξη των νέων εκπαιδευτικών. Μαθαίνοντας από την εμπειρία του μέντορα και τη συνεργασία μαζί του». Επιστήμες Αγωγής, 4, σ. 105-118.

 

Ιωσηφίδης Θεόδωρος (2003). Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα:Κριτική

 

Κατσουλάκης, Σ. (1999). Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο Αθανασούλα- Ρέππα Α, Ανθοπούλου Σ.-Σ, Κατσουλάκης Σ, Μαυρογιώργος Γ, Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Πάτρα: ΕΑΠ, 231-260

 

Κατσουλάκης, Σ. (1999). Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο Αθανασούλα - Ρέππα Α, Ανθοπούλου Σ.-Σ, Κατσουλάκης Σ, Μαυρογιώργος Γ, Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Πάτρα: ΕΑΠ, 231-260

 

Κουτούζης, Μ. (1999). Γενικές αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων. Πάτρα: ΕΑΠ.

 

Μαυρογιώργος, Γ. (1999).  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών κα επιμορφωτική πολιτική στην Ελλάδα  στο Αθανασούλα-Ρέππα Α, Ανθοπούλου Σ, Κατσουλάκης Σ, Μαυρογιώργος Γ, Διοίκηση  ανθρώπινου δυναμικού, τ. Β, Πάτρα: ΕΑΠ, 93-135.

 

Μαυρογιώργος, Γ. (2005) . Το σχολείο και ο εκπαιδευτικός: Μια σχέση ζωής και σχετικής αυτονομίας στην υπόθεση της επαγγελματικής ανάπτυξης στο Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, επιμ. Μπαγάκης,348-354.

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

Προσωπικές Πληροφορίες

 

Επώνυμο

ΓΑΛΑΝΗΣ

Όνομα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Όνομα πατρός

ΞΕΝΟΦΩΝ

 

Εκπαίδευση και Σπουδές

 

1993-1997

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

2013-2016 :

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΑΠ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(120 ECTS)

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης παρακολούθησα τις εξής ετήσιες διδακτικές ενότητες:

«Εξέλιξη του παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον» (22 ECTS)

«Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» (22 ECTS)

«Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» (22 ECTS)

«Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων» (22 ECTS)

Στα πλαίσια της θεματικής «Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων» εκπόνησα τη διπλωματική μου εργασία με τίτλο:

«Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  και η επίδραση της οικονομικής κρίσης» την οποία ολοκλήρωσα με βαθμό άριστα 9.5 (32 ECTS)

 

 

Ξένες Γλώσσες

 

AΓΓΛΙΚΑ  :   ΕΠΙΠΕΔΟ C1

 

Επαγγελματική Εμπειρία

 

MONIMOΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ 70) 20 ΧΡΟΝΙΑ(2001-2021). Yπηρετώ από το 2021 στο Δ.Σ. Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΕΤΟΣ (2000)

 

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

Ετήσια σεμινάρια:

 «Ετήσιο εντατικό πρόγραμμα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση». Μάρτιος 2018-Νοέμβριος 2018     Πανεπιστήμιο Αιγαίου

«Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Ετερότητα, αποδοχή , ένταξη και σχολείο» Οκτώβριος 2017- Ιούνιος 2018 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σεμινάρια άνω των 50 ωρών

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 07/01/2019 έως 03/03/2019, συνολικής διάρκειας 100 (εξ

αποστάσεως) ωρών.

«Αξιολόγηση Μαθητή», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 29/01/2018

έως 25/02/2018, συνολικής διάρκειας 50 (εξ αποστάσεως) ωρών.

«Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 20/11/2017 έως 22/01/2018, συνολικής διάρκειας 150 (εξ αποστάσεως) ωρών

«Γεωπληροφορική και εκπαιδευτικές εφαρμογές: Βασικές έννοιες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και χρήση ανοικτού λογισμικού (online)», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 07/05/2018 έως 24/06/2018, συνολικής διάρκειας 100 (εξ αποστάσεως) ωρών

«Γλωσσική διδασκαλία σε δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 21/05/2018 έως 17/06/2018, συνολικής διάρκειας 50 (εξ αποστάσεως) ωρών

Το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας - Αξιοποίηση στο πλαίσιο ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 12/02/2018 έως 10/03/2018, συνολικής διάρκειας 50 (εξ αποστάσεως) ωρών

«Η Μουσειακή Αγωγή στο σχολείο του 21ου αιώνα», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 28/05/2018 έως 08/07/2018, συνολικής διάρκειας 100 (εξ αποστάσεως) ωρών.

«Εργαλεία Web II και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό

διάστημα από 26/02/2018 έως 01/04/2018, συνολικής διάρκειας 60 ώρες (εξ αποστάσεως) ωρών

 

Έχω παρακολουθήσει πληθώρα ημερίδων ,σεμιναρίων και συνεδρίων με έμφαση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων , στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση , στην Ειδική Αγωγή και Ενδοσχολικών Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

      Ενδεικτικά αναφέρω :

 

·        17-19/10/1997 : «Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός : αιτίες , συνέπειες, αντιμετώπιση» Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

·        31-03-2002 : «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για σχέδια εργασίας και συμμετοχικές δημιουργικές δραστηριότητες στην ευέλικτη ζώνη» Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

·        21-04-2002 : «Εισαγωγική Επιμόρφωση» ΠΕΚ Ιωαννίνων

·        16/09-12/11/2002 : «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» ΚΣΕ ΚΕΚ PRAXIS ΚΕΡΚΥΡΑΣ

·        06/12/2002 : «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για σχέδια εργασίας και συμμετοχικές δημιουργικές δραστηριότητες στην ευέλικτη ζώνη» Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κέρκυρα

·        13/01/2004 : «Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για σχέδια εργασίας και συμμετοχικές δημιουργικές δραστηριότητες στην ευέλικτη ζώνη» Δημοτικό σχολείο Λιαπάδων, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

·        23/04/2004 : «Η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ , ΚΕΡΚΥΡΑ

·        05/05/2004 : «Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα –Παχυσαρκία-Υγιεινή Διατροφή» Αγωγή Υγείας Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

·        06/09/2004 : «ΔΥΣΛΕΞΙΑ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ & ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗ» Α/θμια Εκπαίδευση Ν.Κέρκυρας

·        11/10/2005 : «Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για σχέδια εργασίας και συμμετοχικές δημιουργικές δραστηριότητες στην ευέλικτη ζώνη» Δημοτικό σχολείο Λιαπάδων, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

·        06/05/2006 : «Διαδρομές στο νέο Ανθολόγιο των Γ&Δ τάξεων του Δημοτικού» Α/θμια Εκπαίδευση Ν.Κέρκυρας

·        24-27/01/2008 :Σεμινάριο «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων» διάρκειας 25 ωρών από το ΥΠΕΠΘ

·        20/03/2009 : «Τοπική Ιστορία – Αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια» Α/θμια Εκπαίδευση Ν.Κέρκυρας

·        19/06-03/07/2010 : Επιμόρφωση «Εκπαιδευτών και Στελεχών για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες» διάρκειας 25 ωρών από το ΙΔΕΚΕ της ΓΓΔΒΜ

·        26/6/2010-10/7/2010 : Επιμόρφωση «Εκπαιδευτών στις Εξελίξεις της Τεχνολογίας ανά Τομέα Ειδικοτήτων» διάρκειας 25 ωρών από το ΙΔΕΚΕ της ΓΓΔΒΜ

·        19/06/2012 : «Απολογισμός Εκπαιδευτικού Έργου» Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ν. Φθιώτιδας

·        24/04-06/06/2015 : «Δράσεις Ευαισθητοποίησης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους , με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη,στην Ελλάδα,αλλά και διεθνώς –Διακρατικές Συνεργασίες Κοινωνικών Εταίρων στο χώρο της Εκπαίδευσης» Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 40 ωρών από το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών ΔΟΕ

·        7/11/2015 : Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα : «Εκπαίδευση Ενηλίκων ως Επαγγελματική Διέξοδος στον καιρό της οικονομικής κρίσης» διάρκειας 4 ωρών από το Κ.Δ.Β.Μ.2 ΙΑΑ στον Βόλο

·         

Συμμετοχή σε συνέδρια-εισηγήσεις δημοσιευμένες  σε πρακτικά

«H ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» στο 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ)

«ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ -ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ» στο 5ο διεθνές συνέδριο του ΙΑΚΕ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» στο 5ο διεθνές συνέδριο του ΙΑΚΕ

 

Δημοσιεύσεις

Η επαγγελματική εξουθένωση  στα χρόνια της οικονομικής κρίσης

Isbn:978-618-00-0882-1  Φεβρουάριος 2019 Αυτοέκδοση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

·        ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ( ΕΠΙΠΕΔΟ Α)

·        ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ( ΕΠΙΠΕΔΟ Β)

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Συμμετοχή σε πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους,  σύλλογο γονέων, αρθογραφία σε τοπικές εφημερίδες.

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Νέες τεχνολογίες, αθλητισμός, πολιτισμός , λαογραφία

 

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: vipapharm

 

Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: linep5